+381 62 1597 030

Uputstvo za korišćenje internet prezentacije društva za posredovanje u osiguranju – Alka plus

Svaki oblik korišćenja internet stranica društva za posredovanje u osiguranju – Alka plus podleže sledećim uslovima:

  • Svaki posetilac ima pravo da sve podatke i dokumente objavljene na internet prezentaciji društva za posredovanje u osiguranju – Alka plus kopira i reprodukuje u neograničenom broju na svoj računar, kao i da ih prosleđuje trećim osobama putem elektronske pošte, ali samo i isključivo u nekomercijalne svrhe i za ličnu upotrebu.
  • Sva eventualna kopiranja, reprodukovanje i prosledivanja trećim licima putem elektronske pošte u druge svrhe, a posebno u komercijalne svrhe, osim prethodno navedenih, dozvoljena su samo uz prethodno potpisan ugovor, ugovor o licenciranju ili slično sa nosiocem svih prava s područja prava intelektualnog vlasništva (autorskih prava, žig, dizajn itd.).
  • U slučaju neovlašćene upotrebe podataka i dokumenata objavljenih na internet stranicama društva za posredovanje u osiguranju – Alka plus u komercijalne i druge svrhe od strane korisnika, Alka Plus zadržava pravo na nadoknadu štete koja nastane takvom neovlašćenom upotrebom podataka i dokumenata.
  • Svi materijali, slike i fotografije objavljene na internet prezentaciji  zaštićene su autorskim pravom. Svi nazivi proizvoda, proizvođača, imena i slično koji su objavljeni na ovim stranicama zaštićeni su kao žig (registrovani znak) ili kao drugo pravo sa područja prava intelektualnog vlasništva njihovih legitimnih vlasnika. Vlasnici imaju pravo i uživaju svu pravnu zaštitu predviđenu dokumentima iz kojih spomenuta prava proizlaze, kao i propisima s područja prava intelektualnog vlasništva.
  • Društvo za posredovanje u osiguranju – Alka plus isključuje svaku svoju odgovornost, kao i odgovornost TAP group, njenih delova i povezanih društava za svaku nastalu direktnu i / ili indirektnu štetu koja proizađe ili bi eventualno mogla proizaći iz pristupa, korišcenja ili nemogućnosti korišctenja internet prezentacije društva za posredovanje u osiguranju – Alka plus.
  • Društva za posredovanje u osiguranju – Alka plus zadržava pravo izmene sadržaja svojih internet stranica i o tome neće prethodno obaveštavati korisnike.

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.